پتک جلالی

شناسایی اقوام دراین روستا

مرداد 94
2 پست
آذر 93
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
34 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
13 پست
اموزنده
1 پست
دانش
1 پست
دانستنی
1 پست
گروه_99
1 پست
قوم_لر
1 پست
سلامت
1 پست
راز_زنان
1 پست
جوکستان
1 پست
3 پست
بهمئی
1 پست
روشن_اصل
5 پست
رامهرمز
3 پست