روستاهای توابع شهرستان باغ ملک

قلعه تل

رودزرد

میداود

 

نخودکار

بنه جعفر

تیغن سفلی

 

اب گل

چال محمدحسین سفلی

مال خانی

 

بارانگرد

دلی سلماوند

میانکل

 

بوگری

گراوندعلیا

میداودسفلی

 

تکیه

اب لشکرعلیا

مال شیخ

 

جوق انجیر

پیربلی

ملامحمدتقی

 

کلتندرسفلی

پیرموسی

ملامحمدطاهر

 

لران

چهارقاش

چی تمبه

 

اب دلو

دشت انارعلی پناه

علی اکبر

 

باغ ملا

دشت انارهیبت اله

محمداباد

 

تمبی

رودزردکایدرفیع

میداودوسطی

 

چشمه شیرین

علی محمد

برات

 

کمردراز

کلگه

پتکی

 

گله واری

ملازاهد

تیغن علیا

 

مال اقا

ملاعلی

سردشت

 

پادرازان

/ 0 نظر / 254 بازدید