تیم شاهین محمدموسایی(مهمدمیسا)

گزارش ورزشی فوتبال

 

ازورزشگاه شهید احمدی روستای پتک جلالی

باخبرشدیم که تیم قدرتمندشاهین محمدموسایی بانتیجه  سه بردودرمقابل تیم فجربه برتری دست یافت این پیروزی ارزشمندرابه همه ورزش دوستان تبریک می گوییم البته بعداز90دقیقه وپایان وقت اضافی درضربات پنالتی تیم شاهین موفق شدکه جام قهرمانی رانصیب خودش کند

تیم شاهین بامربیگری اصغرشیخی

اسامی بازیکنان تیم شاهینبای بای

1-نجف محمدموسایی(کاپیتان)2-هادی محمدموسایی3-عباس محمدموسایی 4-فرشادمحمدموسایی5-مهدی محمدموسایی 6-بولی جرستانی 7-مجتبی8-حبیب الله9-ولی10-شکرالله11-احمد12-عبدالله13-ضرغام14-امیرمحمدموسایی15-یاسرمحمدموسایی

گریهگریهگریهبه من زنگ بزنبه من زنگ بزنبه من زنگ بزنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید