کشاورزی دقیق چیست

 

کشاورزی دقیق (Precision Agriculture or Precision Farming) چیست؟

کشاورزی دقیق که گاهی آن را کشاورزی «مکان محور» نیز می نامند، یکی از نگرش های جدید در مدیریت مزرعه است. به عبارت ساده تر کشاورزی دقیق نظامی است که تولیدکنندگان می توانند به وسیله آن تغییرات و غیر یکنواختی های داخل مزرعه را شناسایی کرده و سپس با مدیریت این تغییرات در جهت افزایش محصولات زراعی و افزایش بهره وری گام بر دارند. به بیان دیگر کشاورزی دقیق یک راهبرد مدیریتی است که جزئیات و اطلاعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را به کار گرفته و مدیریت دقیقی بر نهاده ها اعمال می نماید.
این روش نوین کشاورزی از دو فناوری حاصل از انقلاب الکترونیکی چند دهه اخیر تأثیر پذیرفته است. این دو فناوری عبارتند از:
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) و سیستم مکان یابی جهانی (GPS ).
به همراه سیستم های GPS و GIS دامنه وسیعی از حسگرها، نمایشگرها وکنترل کننده ها برای ادوات کشاورزی مانند نمایشگر وضعیت فیزیکی شافت ها، اندازه گیری فشار و وضعیت موتورهای هیدرولیکی به وجود آمده است. اینها کشاورزان را قادر می سازند تا با هدایت الکترونیکی جهت کنترل دقیقتر حرکات ادوات استفاده نموده، مکان سنجی دقیقی برای کاربری ادوات و کاربرد مواد شیمیایی انجام داده و کل این داده ها را در رابطه با منابع دیگر تجزیه و تحلیل نمایند (از قبیل اندازه گیری های زراعی، اقلیمی و غیره). این امر جعبه ابزار قدرتمند جدیدی برای مدیریت مزرعه ارائه می دهد.
در کشاورزی دقیق نباید تنها به تهیة نقشه عملکرد محصول( Yield Mapping) و تعیین میزان متغیر کود (Variable Ratefertilizer Application) اندیشید و نباید آنرا تنها بر اساس یک مورد یا مورد دیگر ارزیابی کرد. فناوری های کشاوری دقیق، تمام عملیات تولید در مزرعه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد ( از ترویج گرفته تا عمل مدیریت).
برخی پیشرفت های صورت گرفته در فرآیند کشاورزی دقیق عبارت اند از:

نمایش عملکرد (‎Yield Monitoring):
نمایشگرهای عملکرد لحظه ای هم اکنون توسط سازندگان آنها در مدل های جدید کمباین ها موجود هستند. این نمایشگرها عملکرد محصول را برحسب زمان یا بر حسب فاصله ارئه می دهند (برای مثال در هر ثانیه یا در هر چند متر). همچنین داده های دیگری از قبیل فاصله و تعداد بوشل در هر محموله یا تعداد محموله ها در مزارع را معین می کنند.

تهیة نقشه عملکرد (Yield Mapping):
گیرنده های GPS که توأم با نمایشگرهای عملکرد هستند، مختصات فضایی را برای داده ای موجود در نمایشگر فراهم می کنند. این عمل در نقشه های عملکرد هر مزرعه قابل انجام است.

میزان متغیر کود (Variable Ratefertilizer):
کنترلگرهایی برای تعیین میزان کودهای دانه ای، مایع و گازی ساخته شده اند. میزان متغیر هم میتواند به طور دستی توسط راننده یا به طور خودکار توسط کامپیوتری که در ماشین نصب شده به همراه نقشه راهنمای الکترونیکی کنترل شود.

تهیه نقشه علف های هرز (Weed Mapping):
یک کشاورز می تواند در حال درو، کاشت، سمپاشی یا دیده بانی مزرعه (Fieldscouting) با استفاده از یک صفحه یا دکمه های متصل به یک گیرندة GPS و ثبات داده ها، نقشه علف های هرز را تهیه کند. سپس این موارد در یک کامپیوتر که می تواند به طور جزء به جزء تعیین شده وبا نقشه های عملکرد، و نقشه های پاشیدن سم مقایسه شوند.

سم پاشی میزان متغیر (Variable Spraying):
با داشتن موقعیت های علف هرز از نقشه علف هرز، کنترل های نقطه ای قابل اجرا می شوند. کنترلگرهایی وجود دارند که می توانند به طور الکترونیکی بوم ها را روشن و خاموش کنند و می توانند مقدار (و ترکیب) سم مورد استفاده را تغییر دهند.

توپو گرافی و مرزها (Topography and Boundaries):
با استفاده از DGPS با دقت بالا می توان یک نقشه دقیق از وضعیت پستی و بلندی هر مزرعه بوجود آورد. این نقشه نگاری هم برای تفسیر نقشه های عملکرد و علف هرز و هم برای برنامه ریزی آبراهه ها و بخش های علفی مزرعه مفید است. حدود مزرعه، جاده ها، محوطه ها درختان و زمین های مرطوب همه مواردی هستند که می توانند به منظور کمک در برنامه ریزی مزرعه به دقت نقشه برداری و ثبت شوند.

تهیه نقشه شوری (Salinity Mapping):
گیرنده GPS را می توان با دستگاه سنجش شوری همراه کرد که پشت یک وسیله همه جاروب ATV (یا نمونه بردار) در سراسر مزرعه بسته می شود. تهیة نقشه شوری در تفسیر نقشه های عملکرد و نقشه های علف هرز و هم در تعیین میزان شوری در طول زمان، سودمند است.

سیستم های راهنما (Guidance Systems):
در حال حاضر چندین سازنده در حال تولید سیستم های هدایت با استفاده از DGPS با دقت بالا هستند که می توانند موقعیت یک ماشین در حال حرکت را با خطای یک فوت یا کمتر تعیین کنند. این سیستمهای هدایت می توانند با شاخص های مرسوم در ادوات سمپاشی یا کاشت جایگزین شوند و از این رو می توانند وسیلة دیده وری مزرعه ای (Field Scouting) با ارزشی در آینده باشند. 

ثبت و تحلیل (Records and Analyses):
کشاورزی دقیق ممکن است مقدار بسیار زیادی یادداشت برای مدیریت مزرعه بوجود آورد. حسگرهای الکترونیکی می توانند داده های زیادی را در دوره زمانی کوتاه جمع آوری کنند. فضای زیادی برای ذخیره کل داده ها و هم گرافیک نقشه های حاصل از داده ها لازم است. همچنین می توان کنترلگرهای الکترونیکی را طراحی کرد تا سیگنال های تولید کنند که به طور الکترونیکی ضبط می شوند. نه فقط اندازه کودی که طبق نقشه راهنما می بایست پخش می شد مهم است، بلکه ثبت میزان واقعی پخش کود شیمیایی توسط تجهیزات اندازه گیری بسیار مفید است.
حجم زیادی داده های جدید در هر سال حاصل تولید می شوند (داده های مربوط به اندازه گیری مانند علف های هرز و غیره). کشاورزان علاقه دارند تا نمونه ای از داده های سالانه را به منظور مطالعه روند حاصلخیزی، بازده، شوری و پارامترهای فراوان دیگر، نگهداری کنند. این به معنی نیاز به یک پایگاه داده های بزرگ با قابلیت بایگانی و ارزیابی دادها برای تجزیه و تحلیل های آینده و ارزیابی عملیات انجام شده می باشد.
تهیه خودکار این اطلاعات امتیازهای زیادی دارد، از جمله تهیه، ذخیره کردن و تحلیل یادداشت های فیزیکی مزرعه. تجزیه تحلیل های کاملی از فعالیت های مدیریت تولید در مزرعه و ارزیابی نتایج را می توان انجام داد. کشاورزان می توانند عملکرد واریته های جدید را از طریق مکان یابی های خاص(Sitespcifcarea) تشخیص داده،‌ تأثیر تاریخ های مختلف کاشت و نیز عمق های مختلف کاشت را تعیین نموده و حتی می توانند عملکرد های واقعی به دست آمده و سطوح ریسک مربوطه را به مدیر بانک اطلاعاتی خود گزارش دهند. همچنین لازم است تا روندها و ارزیابی ها در مدت زمان های طولانی تر اندازه گیری شود. استراتژی کشت جهت کنترل شوری ممکن است در چندین سال ارزیابی شود در حالی که سموم کنترل علف های هرز یکساله فقط یک فصل طول می کشد. به منظور ساده کردن حجم پیچیده اطلاعات مدیریتی می توان به طور مرحله ای و قدم به قدم به کشاورزی دقیق دست یافت.
کشاورزی دقیق امکان تحلیل های اقتصادی بهتری را فراهم می کند. تغییر پذیری عملکرد محصول در یک مزرعه، برآورد دقیق ریسک را ممکن می سازد. برای مثال یک کشاورز می تواند ثابت کند که در70% موارد 75% جو کاشته شده در مزرعه «الف» 50 واحد محصول خواهد داد. با دانستن هزینه نهاده ها، کشاورزان می توانند بازگشت هزینه های نقدی را برای هر واحد سطح حساب کنند.
بخش های معینی از مزرعه که همیشه زیر سقف متوسط محصول تولید می کنند، می توانند جهت اصلاح از طریق یک برنامه مدیریت ویژه مکانی(Site Specific Management ) تحت کنترل قرار گیرند. بنابراین کشاورزی دقیق امکان پیگیری دقیق و تنظیم میزان تولید محصولات کشاورزی را میسر می سازد.
کشاورزی دقیق، برنامه ریزی مزرعه را از جهتی ساده تر و از جهت دیگر مشکل تر می کند. داده های نقشه ای زیادی جهت استفاده در تعیین برنامه های بلند مدت کاشت، کنترل فرسایش، کنترل شوری و ارزیابی نظام های خاکورزی،‌ وجود دارد. اما با رشد حجم داده ها، کار زیادی جهت تفسیر آنها لازم است و این عمل ریسک و اشتباه در تفسیر را افزایش می دهد. در نتیجه کشاورزانی که کشاورزی دقیق را به کار می برند با چندین متخصص در زمینه کشاورزی، GPS و علوم کامپیور تماس بسیار خواهند داشت.
از کجا باید شروع کرد؟
کشاورزی دقیق به محض اینکه کشاورز یک دستگاه GPS با نمایشگر عملکرد را خریداری کند اتفاق نمی افتد. این روش در طول زمان، و وقتی که کشاورز یک روش جدید مدیریتی را اختیار می کند، روی می دهد. فاکتوری که شاید در موفقیت کشاورزی دقیق، حداقل در ابتدای کار، مهم تر باشد، دانش زیادی است که یک کشاورزی درباره منابع طبیعی در مزرعه نیاز دارد. این دانش شامل درک بهتر نوع خاک، هیدرولوژی، میکرو اقلیم ها و عکس برداری هوایی می باشد. قبل از اینکه یک نقشة عملکرد به دست آید، کشاورز باید تغییر عوامل درونی مزارع را که در عملکرد محصول مؤثر هستند، شناسایی کند. یک نقشه عملکرد باید به عنوان تأیید داده ها جهت تعیین پیامدهای تغییر موجود در مزارع، عمل کند. استراتژی های مدیریتی و توسعه نقشه راهنما بر منابعی غیر از نقشه های عملکرد تکیه دارند. یک منبع کلیدی مهم که یک کشاورز نباید بدون آن کشاورزی دقیق را شروع کند، یک عکس هوایی است.

 
/ 0 نظر / 20 بازدید