آغازعملیات گازرسانی واصلاح کانال آب رسانی مناطق کشاورزی

به حمدوقوه الهی آغازگازرسانی روستا رسما"کارخودراشروع کردوامیدواریم روزانه شاهدپیشرفت های بهتری باشیم.

وهمجنین باشروع به کارکانال آبرسانی که این کارپیشرفت فیزیکی خوبی داشته امیدواریم که بامدیریت صحیح دراینده پاسخگوی خوبی باشد

#
/ 0 نظر / 3 بازدید