داروهای ضد سرفه ، ضد برونشیت ، ضد آسم و ضد بیماریهای دیگر اندام تنفسی و سرمخورد

  نسخه های مرکب

نسخه  شماره 1- داروی ضد سرفه

نسخه شماره 1- داروی ضد سرفه

گل پنیرک                                       یک قسمت

برگ ختمی                                    یک قسمت

ریشه ختمی                                  دو قسمت

برگ پاخزری                                   یک قسمت

گل ماهور                                      یک قسمت

ریشه شیرین بیان                           دو قسمت

آویشن                                           یک قسمت

دانه انیسون                                    یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 2- داروی ضد سرفه

گلسنگ ایسلندی                          یک قسمت

ریشه شیرین بیان                           یک قسمت

ریشه ختمی                                  دو و نیم قسمت

دانه رازیانه                                     یک قسمت

آویشن                                         سه قسمت

بارهنگ                                       یک و نیم قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری  از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 3- داروی ضد سرفه

گل گیاه گل گندم                             نیم قسمت

گل پنیرک                                       یک قسمت

گل پاخری                                       دو قسمت

گل ماهور                                       یک و نیم قسمت

ریشه علف شیر                              یک قسمت

ریشه شیرین بیان                           یک و نیم قسمت

دانه انیسون ستاره ای                     یک قسمت

گیاه آویشن                                   یک و نیم قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 4- داروی ضد سرفه

ریزوم زنبق                                   نیم قسمت

ریشه ختمی                                چهار قسمت

برگ پاخری                                  دو قسمت

گل غان                                      یک قسمت

ریشه شیرین بیان                        یک و نیم قسمت

میوه انیسون                              یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار ر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 5- داروی سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنش ها

آویشن                                        20 گرم

گل ماهور                                     10 گرم

برگ پاخری                                    10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی  دوبار ( صبح و شب ) هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره6- دارو جهت سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنشها

دانه کتان                                یک و نیم قسمت

میوه انیسون                           یک قسمت

میوه رازیانه                              یک قسمت

گیاه آویشن                             یک و نیم قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب چوش ریخته و به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبحها و شبها هر بار یک فنجان  میل کنید .

 

نسخه شماره 7- دارو جهت برونشیت

برگ ختمی                        یک قسمت

گل پنیرک                          یک قسمت

ریشه شیرین بیان              یک قسمت

دانه کتان                           دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی 2 تا 3 بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت برونشیت

میوه انیسون                              یک قسمت

ریشه شیرین بیان                        یک قسمت

برگ ختمی                                یک قسمت

میوه رازیانه                               یک قسمت

برگ پاخری                               یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت برونشیت

برگ و گل پنیرک                          یک قسمت

برگ و گل ماهور                          یک قسمت

ریشه ختمی                            یک قسمت

گیاه ختمی                             یک قسمت

برگ پاخری                             یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده سه یا چهار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 10- دارو جهت برونشیت

آویشن                                20 گرم

میوه رازیانه                           10 گرم

میوه انیسون                         10 گرم

برگ پاخری                            10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ی دو بار صبح و شب هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 11- دارو جهت نزله حنجره

برگ پنیرک                               یک قسمت

ریشه ختمی                            یک قسمت

ریشه شیرین بیان                   یک قسمت

گل ماهور                              یک قسمت

گیاه پاخری                            یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

 

نسخه شماره 12- دارو جهت سرفه های خشک

ریشه ختمی                          20 گرم

گلسنگ ایسلند                      10 گرم

برگ پاخری                             10 گرم

میوه رازیانه                             10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هر 2-3 ساعتی یک بار دو قاشق غذا خوری میل کنید

 

نسخه شماره 13- داروی ضد سرفه  و ناراحتی های برنش ها

گل زالزالک                            20 گرم

میوه انیسون                         10 گرم

برگ پاخری                            10 گرم

میوه رازیانه                          10گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا وری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 0 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هر 1 الی دو ساعت یک بار یک قاشق غذا خوری میل کنید .

 

نسخه شماره 14- دریو ضد سیاه سرفه

افسنطین                               5 قسمت

گل فوفل       &

/ 0 نظر / 9 بازدید