داروهای ضد رماتیسم و نقرس

  نسخه های مرکب

نسخه شماره 1-دارو ی ضد رماتیسم

پوست بید                           ده قسمت

گیاه بومادران                      سه قسمت

برگهای لبلاب (دردوست )     پنج قسمت

پوست سیا توسه                دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت  نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد پس از صاف کردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

پوست بید                    سه قسمت

گل بابونه                      دو قسمت

ریشه شیرین بیان          یک قسمت

گیاه دم اسبی               دو قسمت

مغز دانه لوبیا                 دو قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت  نیم ساعت آنرا کنار بگذارید تا دم بکشد پس از صاف کردن بصورت سرد روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 2- داروی ضد روماتیسم

پوست بید                     چهار قسمت

ریشه شیرین بیان          سه قسمت

گل بابونه                      چهار قسمت

میوه ابهل                     یک قسمت

برگ سنا                      یک قسمت

گیاه بنفشه                سه قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت رماتیسم و نقرس

افسنطین                               10 گرم

دم اسب                                10 گرم

گزنه                                     10 گرم 

ریشه قاصدک (کاسنی زرد)      10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 5- داروی ضد نقرس و رماتیسم

میوه سرو کوهی (پیرو )                 10 گرم

گزنه                                           10 گرم

برگ غان                                      10گرم

میوه نسترن                                 10 گرم

نعناع                                         10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت  نیم ساعت  باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 6-  داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

بومادران                                   10 گرم

دم اسب                                   10 گرم

پوست بید                                10 گرم

برگ غان                                  10 گرم

ریشه قاصدک (کاسنی زرد)         10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف نموده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 7- داروی ضد نقرس و دردهای مفاصل

سپستان                         50 گرم

ریشه بادیان                      30 گرم

ریشه کاسنی                   30 گرم

میوه رازیانه                       15 گرم

سورنجان                         10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقدر یک قاشق غذا خوری از داروهای  فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش حل کرده و به مدت  نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت دردهای مفاصل

هلیله زرد                      10 گرم

هلیله سیاه                  10 گرم

مقل ارزق                   10 گرم

سنبل الطیب               20 گرم

تخم کرفس                10 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را پس از کوبیدن با هم مخلوط کرده مقدرزی از مخلوط فوق را با عسل یا مربا بصورت حب ( اندازه یک نخود ) درآورده و روزی 6 حب هر بار 2 حب میل کنید .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت دردهای مفاصل

زنجبیل                      30 گرم

زیره                          30 گرم

سورنجان                   30 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزی دو بار ره بار یک قاشق غذاخوری آنرا با آب میل کنید .

 

نسخه شماره 10- دارو جهت  دردهای مفاصل

بذر البنج                  25 گرم

گل سرخ                  25 گرم

زنجبیل                   25 گرم

سورنجان               25 گرم

روغن کنجد             300 گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

داروهای فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن کنجد مخلوط و سپس بجوشانید تا سفت شود سپس آنرا در یک بطری نگهدرید و روزی دوبار مفصل دردناک را با آن ماساژ دهید .

  نسخه های تک دارویی

نسخه شماره 1-   داروی ضد دردهای روماتیسمی                        دارو :  سیر  Allium sativum

 مقدر مصرف 2  تا 4 گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 2-   دارو جهت رفع عوارض روماتیسمی                        دارو :  پیاز Allium cepa

 مقدر مصرف 40 تا 80 گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را  روزی سه بار همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 3-   دارو ی ضد دردهای مفصلی حاد ومزمن  دارو :  پوست یا برگ گیاه بید  ( Salix specied)

مقدر مصرف :3 تا 6  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4-    داروی ضد دردهای روماتیسمی

                      دارو :  اکلیل الملک ( ناخنک )   ( Melilotus officinalis)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5-    داروی ضد دردهای روماتیسمی

                      دارو :  مرغ ( شیندان )   ( Agropyrum repence)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6-       داروی ضد دردهای روماتیسمی

                   دارو :  برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)

مقدر مصرف : 3 تا 6  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7-   داروی ضد دردهای روماتیسمی و نقرسی

                       دارو :  دانه های خردل سیاه و سفید  ( Brassica nigra and alba)

طرز تهیه و مصرف : از خارج به شکل ضماد و مشمع و محلولهای مالیدنی مصرف کنید .

نسخه شماره 8-   داروی ضد دردهای روماتیسمی

                       دارو :  پوست و جوانه های سپیدر ( Populus nigar)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9-  داروی ضد دردهای روماتیسمی

                        دارو : تمام گیاه بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق  در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10-داروی ضد دردهای روماتیسمی

                          دارو : شاه بلوط هندی  ( Aesculus hippocastanum )

مقدر مصرف :2  تا 4 

/ 0 نظر / 8 بازدید